Изграждане на Национален и Регионални STEM центрове

На 17 ноември 2023 г. Министерски съвет излезе с решение за изгражадане на Национален STEM център на територията на „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД. Организацията и изпълнението на решението са възложени на министъра на иновациите и растежа и на министъра на образованието и науката. Предстои между Изпълнителна агенция „Програма за образование“ и Национален STEM център да бе подписан Договор за изграждане на Национален и три Регионални STEM центъра. Проектът е на стойност 37 млн. лева и се финансира по Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиция 1 (C1.I1) „STEM центрове и иновации в образованието“ от Националния план за възстановяване и устойчивост. Срокът за изпълнение на инвестицията е до 31.05.2026 г.

Проектът предвижда изграждане на Национален STEM център с пет лаборатории на световно ниво в направленията „Природни науки“, „Математика и информатика“, „Роботика и кибер-физични системи“, „Зелени технологии и устойчиво развитие“, „Дизайн и 3D прототипиране“, както и на три Регионални STEM центъра, за които се предвижда модернизиране на съществуващите ученически бази – Национален детски комплекс с. Ястребино, Национален детски екологичен комплекс, с. Ковачевци и в гр. Хисаря. Те ще осигурят нужните условия за организиране и провеждане на конгреси, конференции, семинари, пленери и обучение на учители, педагогически специалисти и други, както и на подготовка на деца и ученици за участие в национални и международни олимпиади, състезания, конкурси, пленери и други форми на занимания по интереси. 

Translate »
Skip to content